Een kopie uit het “Leenboeck vander Horst”

A copy from the "Leenboeck vander Horst" , 
A book recording the fiefs of Horst, Rode and Cortelke 
(ships' registry) in the year 1526

State Archives Leuven ____Schepengriffies van Brabant__
Invent./cardboard Nº 65 (old number 1593) __ page 20

Here is the text in readable Dutch.  
Abbreviations in the written text are written in full below.  
[In the square brackets are comments and additions].
The translation is by Dr. fil. Paul T.C. Kempeneers (Tienen)

 1. Peeter vanden bossche alias jnden 
  red leeuv
  , is man of leene, vanden derde deele 
  Of a half-dachmale beempts, situated int 
  royer broeck ouer de beke, regenooten goert 
  verstraten in deen zyde, ende Jan onrogge in 
  dandere zyde.   
 2. Item noch de selue, vanden derdendeele van drye  
  quadrant of acreage inden hoeck aende gote, henrick  
  of bean gruel on the one hand, and those good ofanden jaergetyde  
  van Americk booten ter andere, verschenen voere peeteren  
  foy as stadthoudere and men of leene, henrick  
  vercauteren, ende Janne wouters alias opte winge, anno  
  xvc ende een, des xvj daechs februarij [= 1501, 16 feb.].  
 3. Peeter vanden bossche alias boschmans soene des voirschreuen peeters  
  heeft ontfaen by doode syn vaders opden derden dach octobris  
  anno xvxxxvj  [= 1536] aen willem thys stadthouwere ende henrick van   
  boenroede doude ende Janne van hoúe leenmannen het voirschreuen   
  derdendeel van 1/2 dachwande beempts gelegen int royerbrouck   
  ouer die beke regenoote goerts van straten in twee zyden   
  ende Aerdt hoegaerts ter derder zyden commende aen de beke   
  aldaer ter vierder zyden ende heeft daer aff gedaen den behoirlyck   
  eedt ten daege ende jaire als voere. 

State Archives Leuven ____Schepengriffies van Brabant__
Invent./cardboard Nº 65 (old number 1593) __ page 37

Here is the text in readable Dutch.  
Abbreviations in the written text are written in full below.  
[In the square brackets are comments and additions].
The translation is by Dr. fil. Paul T.C. Kempeneers (Tienen)

 1. Jnden Iersten Jan vanden bossche Janssoene van eenen halff dachmael 
  lants dat op Janne van houe [= Hove] plach te staene, gelegen op de conders houe 
  tusschen de goede bouwens beeckmans ter eender ende de strate die  
  gaet van Cortelke te gobbelroye ter ander zyden. Dit halff dachmael  
  lants ontfinck Jan vanden bossche voirschreuen nae doot van Janne van houe 
  int jair xvc ende achte [= 1508], opten xxven [= 25] januarij ende gelt tsiairs – 1/2 cappuyn.
 2. De selue Jan vanden bossche Janssoene is man van onderhalff dachmael lants 
  in drye stucken opde coendershoeue gelegen regenooten vanden eenen haluen dachmael 
  Willem verooest ende bouwen beeckman. Ende vanden anderen haluen 
  dachmael opt selue velt is regenooten Jaspar vercouteren ende Jan van houe  
  nv de selue Jan vanden bossche. Ende noch 1/2 dachmael lants opt selue  
  velt regenooten Willem van der roest ende Jan de hane. Ende hier gaet  
  wte aenden heere voirschreuen – 1 1/2 cappuyn.  
 3. Kathelyne vanden bossche met peeteren truijens, Willem tsmeyers 
  ende peeteren boschmans hueren memboeren heeft ontfaen de voirschreuen  
  leenen ende dat by doode des voirschreuen Jans vanden bossche huers vaders.  
  Aldus gedaen voere Janne van gheele stadthoudere, Janne leemans  
  ende philips tale als mannen, ende peeter boschman heeft gedaen den  
  eedt xxij [= 22] septembris anno xxxv [ 22 sept. 1535]. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Unlock the full databases
Get the books